Persondatapolitik FolkSkovlund

1. Hvem er foreningens dataansvarlige

  Formand: Carsten Pedersen, 75292525
Webmaster: Kurt Pedersen 74529101

2. Hvorfor behandler I personoplysninger?

  For at kunne udsende indbydelser til og informationer om FolkSkovlund

3. Hvilke personoplysninger behandler I?

  Navn, adresse, tlf. og mailadresse samt foto

4. Hvem behandler I oplysninger om?

  Deltagere og hjælpere

5. Hvem videregiver I oplysningerne til?

  Ingen, navn, bopælskommune og foto kan dog ses på hjemmesiden

6. Hvornår sletter I personoplysninger, I har modtaget?

  Efter 5 år

7. Hvordan opbevarer I personoplysninger?

  Vi opbevarer alle personoplysninger på webmasters computer, som er beskyttet af internetudbyderens firewall og alm. tilgængelige antivirusprogrammer.

8. Hvordan lever I op til lovens krav om datasikkerhed. Hvad gør I hvis der opstår et brud eller jeres data og systemer bliver hacket?

 

Vi kontakter Datatilsynet og evt. politiet, hvis alle eller nogle af personoplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kom- promitteret,

9. Hvad kan jeres IT-system, og hvordan beskytter I de persondata, I har i jeres IT-systemer?

 
Systemet har ikke en automatisk slettefunktion, så vi gennemgår oplysningerne manuelt

Privatlivspolitik for FolkSkovlund gældende fra 25.5.2018

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

FolkSkovlund er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:
Kurt Pedersen,
Sohlsvej 1,
6100 Haderslev
Tlf.: 74 52 91 01
Mail: kurt@folkskovlund.dk
Hjemmeside: FolkSkovlund.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Medlemsoplysninger:
Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse, foto

2. Oplysninger om frivillige:
Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse, foto

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:
Kanaler som er offentligt tilgængelige (Telefonbogen)

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).
Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev og indbydelser
At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven

At administrere din relation til foreningen
Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:
At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:
At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter

At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.


Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer:
Vi sletter oplysninger om dig 5 år efter at du senest har deltaget i et arrangement.

Frivillige:
Vi sletter oplysninger om dig, et år efter at dit frivillige arbejde er ophørt.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.


Dine rettigheder
Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et
almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.


Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.